Openingstijden

MAANDAG T/M VRIJDAG VAN 09:00 TOT 18:00
 

Adres

LIJNBAAN 55
1969 ND HEEMSKERK

 

Contact

INFO@SCHOONZO.NL
TELEFOON: 0251-785 822
 
KVK 77473175
BTW NUMMER NL861018072B01

 

Algemene Voorwaarden:

Gebruiker: de eenmanszaak Schoonzo, gevestigd aan de Lijnbaan 55, 1969 ND te Heemskerk. Ingeschreven bij Kamer van Koophandel onder nummer 77473175.
Wederpartij: de natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met de gebruiker
Overeenkomst: elke afspraak op grond waarvan de gebruiker producten koopt of levert
Producten: het geheel van (schoonmaak)producten die door gebruiker worden geleverd
Het werk: de locatie waar de door gebruiker geleverde producten op verzoek van wederpartij worden geleverd

Artikel 1: Toepasselijkheid van de voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van gebruiker en op alle tot stand gekomen overeenkomsten tussen gebruiker en wederpartij.

Artikel 2: Aanbiedingen/offertes

Aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en gedurende 30 dagen na het uitbrengen daarvan geldig, tenzij anders aangegeven. Een aanbieding of prijsopgave van gebruiker bindt haar niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht. Een overeenkomst komt tot stand zodra  gebruiker een opdracht van de wederpartij schriftelijk aanvaardt middels een opdrachtbevestiging of door uitvoering aan de opdracht te geven.

Artikel 3: Levering

 1. Tenzij anders overeengekomen geschiedt levering op het werk.
 2. Op het werk dient een medewerker aanwezig te zijn, die namens wederpartij bevoegd is de te leveren producten in ontvangst te nemen, bij gebreke waarvan levering niet kan plaatsvinden. Deze omstandigheid komt niet voor rekening van gebruiker en eventuele kosten kunnen aan wederpartij worden doorberekend. Indien de wederpartij afname blijvend weigert, waaronder begrepen nalatigheid met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, begrepen, zal de levering op kosten van wederpartij worden opgeslagen. De wederpartij zal, naast de opslagkosten op dagtarief, eveneens aanvullende kosten verschuldigd zijn.Een overeengekomen levertijd is nimmer een fatale termijn.
 3. Het is gebruiker toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is gebruiker bevoegd het geleverde deel afzonderlijk te factureren.

Artikel 4: Technische eisen enz.

 1. Indien de in Nederland te leveren zaken buiten Nederland moeten worden gebruikt, is gebruiker er alleen dan verantwoordelijk voor dat de zaken voldoen aan de technische eisen of normen die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de zaken moeten worden gebruikt, indien wederpartij voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst van het gebruik in het buitenland schriftelijk melding heeft gemaakt.
 2. Ook alle andere technische eisen die door de wederpartij aan de te leveren zaken worden gesteld en welke afwijken van de normalen eisen, dienen voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst door de wederpartij nadrukkelijk en schriftelijk te worden gemeld.

Artikel 5: Monsters, Modellen en Voorbeelden

Indien door gebruiker een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van de te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld.

Artikel 6: Beëindiging van de overeenkomst

 1. De vorderingen van gebruiker op de wederpartij zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
  1. indien na het sluiten van de overeenkomst aan gebruiker omstandigheden ter kennis komen die gebruiker goede grond geven te vrezen dat de wederpartij niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
  1. indien gebruiker de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.

In de genoemde gevallen is gebruiker bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van gebruiker schadevergoeding te vorderen.

 1. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan gebruiker zich bij de uitvoering bedient of pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is gebruiker bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 7: Garantie

 1. Voor ontwerp-, materiaal- en fabricagefouten van haar producten en zaken. Deze garantie geldt uitdrukkelijk niet voor producten en zaken van derden, die door gebruiker worden doorgeleverd.
 2. Indien een product of zaak een ontwerp-, materiaal- of fabricagefout vertoont heeft de wederpartij gedurende de garantietermijn het recht op herstel. Gebruiker kan er voor kiezen om het product of de zaak te vervangen indien herstel op bezwaren stuit. De wederpartij heeft slechts recht op vervanging indien herstel van het product of de zaak niet mogelijk is.
 3. De garantie geldt niet indien schade het gevolg is van een onjuiste behandeling. De beoordeling geschiedt door gebruiker zelf of door een door gebruiker aangewezen deskundige.

Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud

 1. De door gebruiker geleverde zaken blijven het eigendom van gebruiker totdat de wederpartij alle navolgende verplichtingen uit alle met gebruiker gesloten overeenkomsten is nagekomen:
  – de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaak/zaken zelf;
  – de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de koopovereenkomst(en) door gebruiker verrichtte of te verrichten diensten;
  – eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de wederpartij van (een) koopovereenkomst(en).
 2. Door gebruiker afgeleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. Overigens is de wederpartij niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.
 3. Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen is gebruiker gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de wederpartij of derden die de zaak voor de wederpartij houden weg te halen of weg te doen halen. De wederpartij is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde bedrag per dag.
 4. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is wederpartij verplicht gebruiker zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.
 5. De wederpartij verplicht zich op eerste verzoek van gebruiker:
  – de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven;
  – alle aanspraken van de wederpartij op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan gebruiker op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3.239 BW;
  – de vorderingen die de wederpartij verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door gebruiker te verpanden aan gebruiker
  – de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als eigendom van gebruiker
  – op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die gebruiker ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen en welke de wederpartij niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van haar bedrijf.

Artikel 9: Reclames/ klachttermijnen

 1. De wederpartij dient de gekochte zaken bij aflevering, of uiterlijk binnen twee werkdagen, te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de wederpartij na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
  – of de juiste zaken zijn afgeleverd;
  – of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld aantal en hoeveelheid) overeenstemmen met hetgeen dat is overeengekomen;
  – of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen, of indien deze ontbreken, aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.
 2. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de wederpartij deze binnen 10 dagen na aflevering schriftelijk aan gebruiker te melden.
 3. Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestelling bestaan. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan gebruiker worden geretourneerd.
 4. Bij het retourneren via een pakket- of bezorgdienst zullen bijkomende kosten voor rekening van wederpartij zijn.
 5. Terugbetaling geschiedt na ontvangst van het geretourneerde product/geretourneerde producten in nieuwstaat, zonder beschadigingen van product en/of verpakking. Gebruiker behoudt zich het recht om beschadigde of gebruikte retourproducten niet of slechts deels te vergoeden.

Artikel 10: Prijsverhoging

 1. Indien gebruiker met de wederpartij een bepaalde prijs overeenkomt, is gebruiker niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs: gebruiker mag de bij aflevering geldende prijs in rekening brengen.
  Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de wederpartij het recht de overeenkomst te ontbinden.
 2. De prijzen van hygiëne papier en plastic zakken zijn in verband met inflatie van brandstof- en papierprijzen onder voorbehoud. Mochten er tussentijdse prijswijzigingen met een afwijking groter dan 10% zowel naar boven als naar beneden zijn, dan zal gebruiker de prijzen aanpassen.

Artikel 11: Emballage

 1. De wederpartij is verplicht leenemballage binnen 30 dagen leeg en in onbeschadigde staat te retourneren. Indien de wederpartij zijn verplichtingen met betrekking tot emballage niet nakomt zijn alle kosten die hieruit voortvloeien voor zijn rekening. Dergelijke kosten zijn o.a. de kosten voortvloeiende uit te late retourzending en kosten van vervanging, herstel of reiniging.
 2. Indien de wederpartij leenemballage na een aanmaning niet binnen de daarin genoemde termijn retourneert, is gebruiker gerechtigd tot vervanging over te gaan en de kosten daarvan in rekening te brengen, mits gebruiker deze stappen in haar aanmaning heeft aangekondigd.

Artikel 12: Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar het op de factuur vermelde rekeningnummer.
 2. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de wederpartij in verzuim; de wederpartij is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag de wettelijke rente verschuldigd.
 3. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de wederpartij zullen de verplichtingen van de wederpartij onmiddellijk opeisbaar zijn. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.
 4. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 13: Kredietbeperking

Gebruiker is gerechtigd een kredietbeperkingstoeslag van 2% in rekening te brengen, welke niet is verschuldigd bij betaling binnen 8 dagen na factuurdatum.

Artikel 14: Incassokosten

Is de wederpartij in gebreke of in verzuim met het nakomen van een of meer verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechten voor rekening van wederpartij. In ieder geval is de wederpartij verschuldigd de daadwerkelijk gemaakte kosten van juridische bijstand en de noodzakelijk gemaakte andere kosten.

Artikel 15: Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van gebruiker en haar werknemers is steeds beperkt tot het bedrag/de bedragen dat/die door de aansprakelijkheidsverzekeraar in het desbetreffende geval wordt/worden uitgekeerd.
 2. Als om welke reden dan ook geen uitkering onder de verzekering plaatsvindt, dan is de aansprakelijk van gebruiker voor de schade, buitencontractuele aansprakelijkheid daaronder begrepen, beperkt tot een bedrag van driemaal de netto factuurwaarde van de niet, niet tijdig dan wel gebrekkig geleverde goederen.
 3. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor bedrijfsschade, waaronder mede begrepen omzetschade en winstderving en gevolgschade.
 4. De wederpartij vrijwaart gebruiker voor aanspraken van derden voor schade die verband houdt met de door gebruiker geleverde goederen.
 5. Gebruiker zal bij het inschakelen van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en zal bij de keuze van deze derden zoveel mogelijk tevoren overleg voeren met de wederpartij. Iedere aansprakelijkheid van gebruiker voor tekortkomingen van deze derden is uitgesloten. Indien gebruiker derden inschakelt die daarbij een beperking van hun aansprakelijkheid bedingen wordt een dergelijk beding door gebruiker mede namens de desbetreffende opdrachtgever van gebruiker aanvaard.

Artikel 16: Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan gebruiker zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van gebruiker, wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van gebruiker; een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan gebruiker afhankelijk is en algemene vervoersproblemen; restricties vanuit overheden; rampen; overige invasieve gebeurtenissen op het openbare leven.
 2. Gebruiker heeft ook recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat gebruiker haar verbintenis had moeten nakomen.
 3. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van gebruiker opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door gebruiker niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 4. Indien gebruiker bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 17: Geschilbeslechting

In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen wederpartij en gebruiker, in geval de Rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank Haarlem. Gebruiker blijft echter bevoegd de wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

Artikel 18: Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de wederpartij is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 19: Wijziging van de voorwaarden

Gebruiker behoudt zich het recht voor eenzijdig wijzigingen in de onderhavige voorwaarden aan te brengen zonder dat deze omstandigheid een reden vormt de overeenkomst te ontbinden. Meer in het bijzonder zal gebruiker van het aan haar toekomende recht gebruik maken indien de vigerende regel- en wetgeving daartoe aanleiding zal geven.